Zamówienia

Zapytanie ofertowe nr 1/RZECZY/2021 z dnia 05.07.2021

Informacje o ogłoszeniu

Zakup zostanie dokonany w ramach projektu Dostępność plus, umowa nr Rzeczy są dla ludzi/0089/2020 

 

Termin składania ofert

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 18.08.2021 r.

 

Nazwa i adres zamawiającego

Advanced Diagnostic Equipment sp z o.o. (zwana dalej „ADE” lub „zamawiającym”) z siedzibą w Krakowie przy ul. Czarnowiejska 36 C5/017, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa, pod nr KRS: 0000835669, REGON: 385908741, NIP: 6772452538

 

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć osobiście na adres zamawiającego lub drogą pocztową, w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową oferenta oraz z
zapisem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/RZECZY/2021 z dnia 05.07.2021 r.” lub przesłać na adres e-mail: office@adediabetics.pl i/lub artur.rydosz@adediabetics.pl 
W przypadku ofert nadsyłanych drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do siedziby zamawiającego.

 

Ponadto:

• oferta musi być sporządzona w języku polskim,

• oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę,

• oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. W przypadku, gdy:

 • oferent złoży ofertę niekompletną pod względem formalnym, nie zawierającą wymaganych dokumentów lub oświadczeń,
 • przedłożone/przesłane dokumenty będą nieczytelne lub będą zawierały błędy,

 

Zamawiający, w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert, poinformuje oferenta o możliwości uzupełnienia/poprawienia ww. dokumentacji. Termin uzupełnienia/poprawienia ww. dokumentacji zostanie określony w wiadomości mailowej skierowanej do oferenta. Nieuzupełnienie/niepoprawienie przez oferenta dokumentacji w wskazanym terminie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

 

Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:

 • oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny;
 • treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
 • oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym;
 • oferta nie została uzupełniona/poprawiona przez oferenta we wskazanym przez zamawiającego terminie;
 • oferta została złożona po wyznaczonym terminie, tj. po 18 sierpnia 2021 r.;
 • oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych i/lub kapitałowych.

 

Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:

 • nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
 • cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
 • wystąpiła istotna zmiana okoliczności na skutek której prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie leży w interesie zamawiającego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kwestie merytoryczne:

Artur Rydosz
(artur.rydosz@adediabetics.pl)

 

Kwestie formalne:

Artur Rydosz
(artur.rydosz@adediabetics.pl)

 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przepływomierz masowy – 6 szt.

 

Kategoria ogłoszenia

Dostawa

Podkategoria ogłoszenia

Dostawa inne

 

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo małopolskie

Kraków

 

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup przepływomierzy masowych – 6 szt.

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

▪ Gaz kalibracyjny: Azot

▪ Przepływ: 10sccm

▪ Przyłącze fizyczne: Swagelok 6mm

▪ Przyłącze elektryczne: Analog 0-5VDC, 15 pin D-sub

▪ Uszczelnienie: Viton

▪ Stan: normalnie zamkniety

▪ Wersja oprogramowania: bieżąca

 

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Brak

 

Harmonogram zamówienia

Termin realizacji zamówienia najpóźniej w ciągu 14 tygodni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

 

Warunki udziału w postępowaniu

Posiadanie w ofercie urządzeń będących przedmiotem zamówienia.

 

Dodatkowe warunki

Brak

 

Warunki zmiany umowy

Brak

 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferent powinien złożyć ofertę na papierze firmowym i/lub formularzu firmowym używanym do wystawiania ofert zawierającym niezbędne informacje o ofercie, w szczególności cenę, czas realizacji, typ/model oferowanego urządzenia spełniającego warunki określone w przedmiocie zamówienia.

 

Zamówienia częściowe

Zamawiający nie przewiduje zamówień częściowych.

 

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Jedynym kryterium oceny jest cena. Oferty oceniane w skali 100 pkt (od 0 do 100 punktów – liczone proporcjonalnie w stosunku do najkorzystniejszej cenowo
oferty netto, tj. cena minimalna netto spośród nadesłanych ofert / cena netto rozpatrywanej oferty x 100). Maksymalna liczba punktów to 100.
Cena powinna być podana w PLN z rozbiciem na wartość netto i należny podatek VAT. W cenie powinno być zawarte całe wynagrodzenie należne wykonawcy.

Ceny na ofercie wyrażone w innej walucie niż złoty polski do celów wyboru oferty zostaną przeliczone na PLN przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego
przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu ogłoszenia zapytania ofertowego.

 

 Wykluczenia 

Z udziału w  postępowaniu  ofertowym wykluczone są podmioty powiązane z Advanced Diagnostic Equipment sp. z o.o. oraz Centrum Badań i Rozwoju   Technologii  dla   Przemysłu   S.A. (zwanych dalej  „ADE” oraz „CBRTP S.A” lub ,,zamawiającymi”) osobowo  i/lub  kapitałowo. Przez powiązania  kapitałowe i/lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między ADE i CBRTP S.A. i/lub osobami upoważnionymi do zaciągania  zobowiązań  w  imieniu ADE i CBRTP S.A. i/lub osobami wykonującymi w  imieniu  ADE i  CBRTP S.A. czynności  związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, byciu podmiotem pozostającym z zamawiającym lub członkami jego organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do  bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika u zamawiającego, powiązaniu lub byciu jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z zamawiającym w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.

 1. z 2017 r. poz. 2342,ze zm.),
 2. byciu podmiotem powiązanym lub podmiotem partnerskim w stosunku do zamawiającego w rozumieniu Rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.187.1),
 3. byciu podmiotem powiązanym osobowo z zamawiającym w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, ze zm.).

 

Przedsiębiorstwa powiązane oznaczają przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym z poniższych związków:

a) przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca/akcjonariusza lub członka;

b) przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego
przedsiębiorstwa;

c) przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo na podstawie umowy zawartej z tym przedsiębiorstwem lub postanowień w jego statucie lub umowie spółki;

d) przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, na mocy umowy z innymi udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie.

Przedsiębiorstwa partnerskie oznaczają wszystkie przedsiębiorstwa, które nie zostały zakwalifikowane jako przedsiębiorstwa powiązane w rozumieniu ust. 3 i między którymi istnieją następujące związki: przedsiębiorstwo działające na rynku wyższego szczebla (typu upstream) posiada, samodzielnie lub wspólnie z co najmniej jednym przedsiębiorstwem powiązanym w rozumieniu ust. 3, co najmniej 25 % kapitału innego przedsiębiorstwa działającego na rynku niższego szczebla (typu downstream) lub praw głosu w takim przedsiębiorstwie.

Zapytanie ofertowe nr 2/RZECZY/2021 z dnia 05.07.2021

Informacje o ogłoszeniu

Zakup zostanie dokonany w ramach projektu Dostępność plus, umowa nr Rzeczy są dla ludzi/0089/2020 

 

Termin składania ofert

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 18.08.2021 r.

 

Nazwa i adres zamawiającego

Advanced Diagnostic Equipment sp z o.o. (zwana dalej „ADE” lub „zamawiającym”) z siedzibą w Krakowie przy ul. Czarnowiejska 36 C5/017, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa, pod nr KRS: 0000835669, REGON: 385908741, NIP: 6772452538

 

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć osobiście na adres zamawiającego lub drogą pocztową, w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową oferenta oraz z
zapisem 
„Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/RZECZY/2021 z dnia 05.07.2021 r.” lub przesłać na adres e-mail: office@adediabetics.pl i/lub artur.rydosz@adediabetics.pl W przypadku ofert nadsyłanych drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do siedziby zamawiającego.

 

Ponadto:

• oferta musi być sporządzona w języku polskim,

• oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę,

• oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. W przypadku, gdy:

 • oferent złoży ofertę niekompletną pod względem formalnym, nie zawierającą wymaganych dokumentów lub oświadczeń,
 • przedłożone/przesłane dokumenty będą nieczytelne lub będą zawierały błędy,

 

Zamawiający, w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert, poinformuje oferenta o możliwości uzupełnienia/poprawienia ww. dokumentacji. Termin uzupełnienia/poprawienia ww. dokumentacji zostanie określony w wiadomości mailowej skierowanej do oferenta. Nieuzupełnienie/niepoprawienie przez oferenta dokumentacji w wskazanym terminie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

 

Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:

 • oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny;
 • treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
 • oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym;
 • oferta nie została uzupełniona/poprawiona przez oferenta we wskazanym przez zamawiającego terminie;
 • oferta została złożona po wyznaczonym terminie, tj. po 18 sierpnia 2021 r.;
 • oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych i/lub kapitałowych.

 

Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:

 • nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
 • cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
 • wystąpiła istotna zmiana okoliczności na skutek której prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie leży w interesie zamawiającego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kwestie merytoryczne:

Artur Rydosz
(artur.rydosz@adediabetics.pl)

 

Kwestie formalne:

Artur Rydosz
(artur.rydosz@adediabetics.pl)

 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wynajem powierzchni laboratoryjnej

 

Kategoria ogłoszenia

Usługa

Podkategoria ogłoszenia

Usługa wynajmu powierzchni

 

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo małopolskie

Kraków

 

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wynajem powierzchni laboratoryjnej

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. łączna powierzchnia nie mniejsza niż 40m2, w tym nie mniej niż 20m2 na powierzchnię wyłącznie laboratoryjną

2. stanowiska technologiczne do montażu elektroniki wraz ze szkłami powiększającymi w liczbie nie mniejszej niż 4

3. powierzchnia magazynowa umożliwiająca przechowywanie aparatury i osprzętu o wadzę nie mniej niż 800 kg

4. drukarka do prototypowania w technologii 3D, min. 2 szt.

5. osprzęt do wytwarzania układów elektronicznych, tj. lutownice, stacje lutownicze, piec komorowy do lutowania, itp.

6. sprzęt pomiarowy do prac prototypowych, tj. zasilacz laboratoryjny (min. 2 szt), oscyloskop, generator funkcyjny, multimetr.

 

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Brak

 

Harmonogram zamówienia

Zgodnie z harmonogramem projektu.

 

Warunki udziału w postępowaniu

Posiadanie w ofercie laboratorium spełniającego wymogi określone w szczegółowym opisie zamówienia będących przedmiotem zamówienia.

 

Dodatkowe warunki

Brak

 

Warunki zmiany umowy

Brak

 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferent powinien złożyć ofertę na papierze firmowym i/lub formularzu firmowym używanym do wystawiania ofert zawierającym niezbędne informacje o ofercie, w szczególności cenę, czas realizacji, typ/model oferowanego urządzenia spełniającego warunki określone w przedmiocie zamówienia.

 

Zamówienia częściowe

Zamawiający nie przewiduje zamówień częściowych.

 

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Jedynym kryterium oceny jest cena. Oferty oceniane w skali 100 pkt (od 0 do 100 punktów – liczone proporcjonalnie w stosunku do najkorzystniejszej cenowo
oferty netto, tj. cena minimalna netto spośród nadesłanych ofert / cena netto rozpatrywanej oferty x 100). Maksymalna liczba punktów to 100.
Cena powinna być podana w PLN z rozbiciem na wartość netto i należny podatek VAT. W cenie powinno być zawarte całe wynagrodzenie należne wykonawcy.

Ceny na ofercie wyrażone w innej walucie niż złoty polski do celów wyboru oferty zostaną przeliczone na PLN przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego
przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu ogłoszenia zapytania ofertowego.

 

Wykluczenia 

Z udziału w  postępowaniu  ofertowym wykluczone są podmioty powiązane z Advanced Diagnostic Equipment sp. z o.o. oraz Centrum Badań i Rozwoju   Technologii  dla   Przemysłu   S.A. (zwanych dalej  „ADE” oraz „CBRTP S.A” lub ,,zamawiającymi”) osobowo  i/lub  kapitałowo. Przez powiązania  kapitałowe i/lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między ADE i CBRTP S.A. i/lub osobami upoważnionymi do zaciągania  zobowiązań  w  imieniu ADE i CBRTP S.A. i/lub osobami wykonującymi w  imieniu  ADE i  CBRTP S.A. czynności  związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, byciu podmiotem pozostającym z zamawiającym lub członkami jego organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do  bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika u zamawiającego, powiązaniu lub byciu jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z zamawiającym w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.

 1. z 2017 r. poz. 2342,ze zm.),
 2. byciu podmiotem powiązanym lub podmiotem partnerskim w stosunku do zamawiającego w rozumieniu Rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.187.1),
 3. byciu podmiotem powiązanym osobowo z zamawiającym w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, ze zm.).

 

Przedsiębiorstwa powiązane oznaczają przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym z poniższych związków:

a) przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca/akcjonariusza lub członka;

b) przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego
przedsiębiorstwa;

c) przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo na podstawie umowy zawartej z tym przedsiębiorstwem lub postanowień w jego statucie lub umowie spółki;

d) przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, na mocy umowy z innymi udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie.

Przedsiębiorstwa partnerskie oznaczają wszystkie przedsiębiorstwa, które nie zostały zakwalifikowane jako przedsiębiorstwa powiązane w rozumieniu ust. 3 i między którymi istnieją następujące związki: przedsiębiorstwo działające na rynku wyższego szczebla (typu upstream) posiada, samodzielnie lub wspólnie z co najmniej jednym przedsiębiorstwem powiązanym w rozumieniu ust. 3, co najmniej 25 % kapitału innego przedsiębiorstwa działającego na rynku niższego szczebla (typu downstream) lub praw głosu w takim przedsiębiorstwie.

 

Zapytanie ofertowe nr 3/RZECZY/2021 z dnia 15.07.2021

Informacje o ogłoszeniu

Zakup zostanie dokonany w ramach projektu Dostępność plus, umowa nr Rzeczy są dla ludzi/0089/2020 

 

Termin składania ofert

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 30.08.2021 r.

 

Nazwa i adres zamawiającego

Advanced Diagnostic Equipment sp z o.o. (zwana dalej „ADE” lub „zamawiającym”) z siedzibą w Krakowie przy ul. Czarnowiejska 36 C5/017, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa, pod nr KRS: 0000835669, REGON: 385908741, NIP: 6772452538

 

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć osobiście na adres zamawiającego lub drogą pocztową, w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową oferenta oraz z
zapisem 
„Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/RZECZY/2021 z dnia 15.07.2021 r.” lub przesłać na adres e-mail: office@adediabetics.pl i/lub artur.rydosz@adediabetics.pl W przypadku ofert nadsyłanych drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do siedziby zamawiającego.

 

Ponadto:

• oferta musi być sporządzona w języku polskim,

• oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę,

• oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. W przypadku, gdy:

 • oferent złoży ofertę niekompletną pod względem formalnym, nie zawierającą wymaganych dokumentów lub oświadczeń,
 • przedłożone/przesłane dokumenty będą nieczytelne lub będą zawierały błędy,

 

Zamawiający, w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert, poinformuje oferenta o możliwości uzupełnienia/poprawienia ww. dokumentacji. Termin uzupełnienia/poprawienia ww. dokumentacji zostanie określony w wiadomości mailowej skierowanej do oferenta. Nieuzupełnienie/niepoprawienie przez oferenta dokumentacji w wskazanym terminie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

 

Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:

 • oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny;
 • treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
 • oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym;
 • oferta nie została uzupełniona/poprawiona przez oferenta we wskazanym przez zamawiającego terminie;
 • oferta została złożona po wyznaczonym terminie, tj. po 30 sierpnia 2021 r.;
 • oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych i/lub kapitałowych.

 

Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:

 • nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
 • cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
 • wystąpiła istotna zmiana okoliczności na skutek której prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie leży w interesie zamawiającego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kwestie merytoryczne:

Artur Rydosz
(artur.rydosz@adediabetics.pl)

 

Kwestie formalne:

Artur Rydosz
(artur.rydosz@adediabetics.pl)

 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest reduktory klasy analitycznej – 6 sztuk.  

 

Kategoria ogłoszenia

Dostawa

Podkategoria ogłoszenia

Dostawa inna

 

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo małopolskie

Kraków

 

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup reduktorów klasy analitycznej – 6 sztuk  

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Reduktory klasy analitycznej

Przyłącze wejściowe wg normy DIN 477

 

Redukcja dwustopniowa

Reduktor Spec Master

Wyposażony w zawór bezpieczeństwa

Ciśnienie wejściowe: do 300 bar

Ciśnienie wyjściowe: regulowane do 6 bar 

Czystość gazu: do 6.0

Przyłącze wyjściowe: tulejka zaciskowa na wąż  6 mm 

 

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zestaw uszczelek do reduktorów zawierający nie mniej niż 12 uszczelek.

 

Harmonogram zamówienia

Zgodnie z harmonogramem projektu.

 

Warunki udziału w postępowaniu

Posiadanie w ofercie reduktorów spełniających wymogi określone w szczegółowym opisie zamówienia będących przedmiotem zamówienia.

 

Dodatkowe warunki

Brak

 

Warunki zmiany umowy

Brak

 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferent powinien złożyć ofertę na papierze firmowym i/lub formularzu firmowym używanym do wystawiania ofert zawierającym niezbędne informacje o ofercie, w szczególności cenę, czas realizacji, typ/model oferowanego urządzenia spełniającego warunki określone w przedmiocie zamówienia.

 

Zamówienia częściowe

Zamawiający nie przewiduje zamówień częściowych.

 

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Jedynym kryterium oceny jest cena. Oferty oceniane w skali 100 pkt (od 0 do 100 punktów – liczone proporcjonalnie w stosunku do najkorzystniejszej cenowo
oferty netto, tj. cena minimalna netto spośród nadesłanych ofert / cena netto rozpatrywanej oferty x 100). Maksymalna liczba punktów to 100.
Cena powinna być podana w PLN z rozbiciem na wartość netto i należny podatek VAT. W cenie powinno być zawarte całe wynagrodzenie należne wykonawcy.

Ceny na ofercie wyrażone w innej walucie niż złoty polski do celów wyboru oferty zostaną przeliczone na PLN przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego
przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu ogłoszenia zapytania ofertowego.

 

Wykluczenia 

Z udziału w  postępowaniu  ofertowym wykluczone są podmioty powiązane z Advanced Diagnostic Equipment sp. z o.o. oraz Centrum Badań i Rozwoju   Technologii  dla   Przemysłu   S.A. (zwanych dalej  „ADE” oraz „CBRTP S.A” lub ,,zamawiającymi”) osobowo  i/lub  kapitałowo. Przez powiązania  kapitałowe i/lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między ADE i CBRTP S.A. i/lub osobami upoważnionymi do zaciągania  zobowiązań  w  imieniu ADE i CBRTP S.A. i/lub osobami wykonującymi w  imieniu  ADE i  CBRTP S.A. czynności  związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, byciu podmiotem pozostającym z zamawiającym lub członkami jego organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do  bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika u zamawiającego, powiązaniu lub byciu jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z zamawiającym w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.

 1. z 2017 r. poz. 2342,ze zm.),
 2. byciu podmiotem powiązanym lub podmiotem partnerskim w stosunku do zamawiającego w rozumieniu Rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.187.1),
 3. byciu podmiotem powiązanym osobowo z zamawiającym w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, ze zm.).

 

Przedsiębiorstwa powiązane oznaczają przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym z poniższych związków:

a) przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca/akcjonariusza lub członka;

b) przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego
przedsiębiorstwa;

c) przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo na podstawie umowy zawartej z tym przedsiębiorstwem lub postanowień w jego statucie lub umowie spółki;

d) przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, na mocy umowy z innymi udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie.

Przedsiębiorstwa partnerskie oznaczają wszystkie przedsiębiorstwa, które nie zostały zakwalifikowane jako przedsiębiorstwa powiązane w rozumieniu ust. 3 i między którymi istnieją następujące związki: przedsiębiorstwo działające na rynku wyższego szczebla (typu upstream) posiada, samodzielnie lub wspólnie z co najmniej jednym przedsiębiorstwem powiązanym w rozumieniu ust. 3, co najmniej 25 % kapitału innego przedsiębiorstwa działającego na rynku niższego szczebla (typu downstream) lub praw głosu w takim przedsiębiorstwie.

 

Zapytanie ofertowe nr 4/RZECZY/2021 z dnia 02.08.2021

Informacje o ogłoszeniu

Zakup zostanie dokonany w ramach projektu Dostępność plus, umowa nr Rzeczy są dla ludzi/0089/2020 

 

Termin składania ofert

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 30.08.2021 r.

 

Nazwa i adres zamawiającego

Advanced Diagnostic Equipment sp z o.o. (zwana dalej „ADE” lub „zamawiającym”) z siedzibą w Krakowie przy ul. Czarnowiejska 36 C5/017, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa, pod nr KRS: 0000835669, REGON: 385908741, NIP: 6772452538

 

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć osobiście na adres zamawiającego lub drogą pocztową, w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową oferenta oraz z
zapisem 
„Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 4/RZECZY/2021 z dnia 02.08.2021 r.” lub przesłać na adres e-mail: office@adediabetics.pl i/lub artur.rydosz@adediabetics.pl W przypadku ofert nadsyłanych drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do siedziby zamawiającego.

 

Ponadto:

• oferta musi być sporządzona w języku polskim,

• oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę,

• oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. W przypadku, gdy:

 • oferent złoży ofertę niekompletną pod względem formalnym, nie zawierającą wymaganych dokumentów lub oświadczeń,
 • przedłożone/przesłane dokumenty będą nieczytelne lub będą zawierały błędy,

 

Zamawiający, w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert, poinformuje oferenta o możliwości uzupełnienia/poprawienia ww. dokumentacji. Termin uzupełnienia/poprawienia ww. dokumentacji zostanie określony w wiadomości mailowej skierowanej do oferenta. Nieuzupełnienie/niepoprawienie przez oferenta dokumentacji w wskazanym terminie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

 

Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:

 • oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny;
 • treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
 • oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym;
 • oferta nie została uzupełniona/poprawiona przez oferenta we wskazanym przez zamawiającego terminie;
 • oferta została złożona po wyznaczonym terminie, tj. po 30 sierpnia 2021 r.;
 • oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych i/lub kapitałowych.

 

Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:

 • nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
 • cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
 • wystąpiła istotna zmiana okoliczności na skutek której prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie leży w interesie zamawiającego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kwestie merytoryczne:

Artur Rydosz
(
artur.rydosz@adediabetics.pl)

 

Kwestie formalne:

Artur Rydosz
(
artur.rydosz@adediabetics.pl)

 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rejestrator wielokanałowy z kartą pomiarową

 

Kategoria ogłoszenia

Dostawa

Podkategoria ogłoszenia

Dostawa inna

 

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo małopolskie

Kraków

 

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup rejestratora wielokanałowego z kartą pomiarową   

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Rejestrator wielokanałowy (np. Keysight DAQ970A) wraz z kartą pomiarową (np. DAQM901A)

 

1) Ilość kanałów pomiarow: 20 + 2 prądowe ;
2) prędkość skanowania kanałów 80 kanałów/s;

3) możliwość rozszerzenia zdolności pomiarowych do 60 kanałów;

4) wbudowany multimetr o rozdzielczości 6.5 cyfry, podstawowa dokładność 0.003 DCV
5) pomiar i rejestracja napięcia stałego DC i przemiennego AC w zakresie do 300 V;
6) dwu- i czteroprzewodowy pomiar oraz rejestracja rezystancji w zakresie do 1000 MD;

7) pomiar i rejestracja prądu stałego DC i przemiennego AC w zakresie do lA;
8) pomiar częstotliwości i okresu sygnałów;
9) pomiar pojemności w zakresie do 100 uF;

10) izolacja galwaniczna kanał-kanał. kanał-uziemienie: >10 GOhm

11) interfejsy komunikacyjne LAN, USB;
12) zapis danych na dysku zewnętrznym USB
13) wbudowany wyświetlacz o przekątnej 4.3 cala

umożliwiający przeglądanie danych pomiarowych oraz parametrów konfiguracyjnych urządzenia;
14) wbudowany panel umożliwiający konfigurację urządzenia i przeglądanie danych pomiarowych
15) możliwość́ parametryzacji urządzenia oraz archiwizacji danych pomiarowych;
16) zasilanie z sieci o napięciu 230V AC/50Hz;

 

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Gwarancja min. 36 miesięcy.

 

Harmonogram zamówienia

Zgodnie z harmonogramem projektu.

 

Warunki udziału w postępowaniu

Posiadanie w ofercie reduktorów spełniających wymogi określone w szczegółowym opisie zamówienia będących przedmiotem zamówienia.

 

Dodatkowe warunki

Brak

 

Warunki zmiany umowy

Brak

 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferent powinien złożyć ofertę na papierze firmowym i/lub formularzu firmowym używanym do wystawiania ofert zawierającym niezbędne informacje o ofercie, w szczególności cenę, czas realizacji, typ/model oferowanego urządzenia spełniającego warunki określone w przedmiocie zamówienia.

 

Zamówienia częściowe

Zamawiający nie przewiduje zamówień częściowych.

 

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Jedynym kryterium oceny jest cena. Oferty oceniane w skali 100 pkt (od 0 do 100 punktów – liczone proporcjonalnie w stosunku do najkorzystniejszej cenowo
oferty netto, tj. cena minimalna netto spośród nadesłanych ofert / cena netto rozpatrywanej oferty x 100). Maksymalna liczba punktów to 100.
Cena powinna być podana w PLN z rozbiciem na wartość netto i należny podatek VAT. W cenie powinno być zawarte całe wynagrodzenie należne wykonawcy.

Ceny na ofercie wyrażone w innej walucie niż złoty polski do celów wyboru oferty zostaną przeliczone na PLN przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego
przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu ogłoszenia zapytania ofertowego.

 

Wykluczenia 

Z udziału w  postępowaniu  ofertowym wykluczone są podmioty powiązane z Advanced Diagnostic Equipment sp. z o.o. oraz Centrum Badań i Rozwoju   Technologii  dla   Przemysłu   S.A. (zwanych dalej  „ADE” oraz „CBRTP S.A” lub ,,zamawiającymi”) osobowo  i/lub  kapitałowo. Przez powiązania  kapitałowe i/lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między ADE i CBRTP S.A. i/lub osobami upoważnionymi do zaciągania  zobowiązań  w  imieniu ADE i CBRTP S.A. i/lub osobami wykonującymi w  imieniu  ADE i  CBRTP S.A. czynności  związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, byciu podmiotem pozostającym z zamawiającym lub członkami jego organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do  bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika u zamawiającego, powiązaniu lub byciu jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z zamawiającym w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.

 1. z 2017 r. poz. 2342,ze zm.),
 2. byciu podmiotem powiązanym lub podmiotem partnerskim w stosunku do zamawiającego w rozumieniu Rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.187.1),
 3. byciu podmiotem powiązanym osobowo z zamawiającym w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, ze zm.).

 

Przedsiębiorstwa powiązane oznaczają przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym z poniższych związków:

a) przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca/akcjonariusza lub członka;

b) przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego
przedsiębiorstwa;

c) przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo na podstawie umowy zawartej z tym przedsiębiorstwem lub postanowień w jego statucie lub umowie spółki;

d) przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, na mocy umowy z innymi udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie.

Przedsiębiorstwa partnerskie oznaczają wszystkie przedsiębiorstwa, które nie zostały zakwalifikowane jako przedsiębiorstwa powiązane w rozumieniu ust. 3 i między którymi istnieją następujące związki: przedsiębiorstwo działające na rynku wyższego szczebla (typu upstream) posiada, samodzielnie lub wspólnie z co najmniej jednym przedsiębiorstwem powiązanym w rozumieniu ust. 3, co najmniej 25 % kapitału innego przedsiębiorstwa działającego na rynku niższego szczebla (typu downstream) lub praw głosu w takim przedsiębiorstwie.

 

Zapytanie ofertowe nr 5/RZECZY/2021 z dnia 02.08.2021

Informacje o ogłoszeniu

Zakup zostanie dokonany w ramach projektu Dostępność plus, umowa nr Rzeczy są dla ludzi/0089/2020 

 

Termin składania ofert

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 30.08.2021 r.

 

Nazwa i adres zamawiającego

Advanced Diagnostic Equipment sp z o.o. (zwana dalej „ADE” lub „zamawiającym”) z siedzibą w Krakowie przy ul. Czarnowiejska 36 C5/017, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa, pod nr KRS: 0000835669, REGON: 385908741, NIP: 6772452538

 

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć osobiście na adres zamawiającego lub drogą pocztową, w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową oferenta oraz z
zapisem 
„Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 5/RZECZY/2021 z dnia 02.08.2021 r.” lub przesłać na adres e-mail: office@adediabetics.pl i/lub artur.rydosz@adediabetics.pl W przypadku ofert nadsyłanych drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do siedziby zamawiającego.

 

Ponadto:

• oferta musi być sporządzona w języku polskim,

• oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę,

• oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. W przypadku, gdy:

 • oferent złoży ofertę niekompletną pod względem formalnym, nie zawierającą wymaganych dokumentów lub oświadczeń,
 • przedłożone/przesłane dokumenty będą nieczytelne lub będą zawierały błędy,

 

Zamawiający, w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert, poinformuje oferenta o możliwości uzupełnienia/poprawienia ww. dokumentacji. Termin uzupełnienia/poprawienia ww. dokumentacji zostanie określony w wiadomości mailowej skierowanej do oferenta. Nieuzupełnienie/niepoprawienie przez oferenta dokumentacji w wskazanym terminie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

 

Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:

 • oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny;
 • treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
 • oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym;
 • oferta nie została uzupełniona/poprawiona przez oferenta we wskazanym przez zamawiającego terminie;
 • oferta została złożona po wyznaczonym terminie, tj. po 30 sierpnia 2021 r.;
 • oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych i/lub kapitałowych.

 

Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:

 • nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
 • cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
 • wystąpiła istotna zmiana okoliczności na skutek której prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie leży w interesie zamawiającego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kwestie merytoryczne:

Artur Rydosz
(
artur.rydosz@adediabetics.pl)

 

Kwestie formalne:

Artur Rydosz
(
artur.rydosz@adediabetics.pl)

 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wynajem aparatury technologicznej

 

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługa wynajmu

 

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo małopolskie

Kraków

 

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wynajem niezbędnej aparatury do badań i tworzenia matrycy czujników tj.: reaktory fizycznego osadzania z fazy gazowej PVD do budowy matrycy czujników

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

aparatura próżniowa pracująca w zakresie ultra-wysokiej próżni (UHV) wyposażona w zestaw magnetronów (min. 3) i manipulator umożliwiający nanoszenie warstw pod kątem w zakresie (-90o / 0 / +90o), z możliwością regulowania prędkości obrotowej w zakresie 0-20 rpm, oraz z możliwością grzania podłoży do temp. 850oC. Rozmiar manipulatora nie mniejszy niż 100 mm. Magnetrony wyposażone w układ zasilania RF (13.56 MHz) wraz z układem dopasowania oraz uzbrojone w katody W, Sn, Ti, Cu, Ag, Au, Zn z możliwością prowadzenia depozycji w modzie reaktywnym i metalicznym. Dodatkowo stanowisko wyposażone w kamerę do obserwacji plazmy, czujnik grubości, sondy UHV.

 

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Brak

 

Harmonogram zamówienia

Zgodnie z harmonogramem projektu.

 

Warunki udziału w postępowaniu

Posiadanie w ofercie aparatury spełniającej wymogi określone w szczegółowym opisie zamówienia będących przedmiotem zamówienia.

 

Dodatkowe warunki

Brak

 

Warunki zmiany umowy

Brak

 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferent powinien złożyć ofertę na papierze firmowym i/lub formularzu firmowym używanym do wystawiania ofert zawierającym niezbędne informacje o ofercie, w szczególności cenę, czas realizacji, typ/model oferowanego urządzenia spełniającego warunki określone w przedmiocie zamówienia.

 

Zamówienia częściowe

Zamawiający nie przewiduje zamówień częściowych.

 

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Jedynym kryterium oceny jest cena. Oferty oceniane w skali 100 pkt (od 0 do 100 punktów – liczone proporcjonalnie w stosunku do najkorzystniejszej cenowo
oferty netto, tj. cena minimalna netto spośród nadesłanych ofert / cena netto rozpatrywanej oferty x 100). Maksymalna liczba punktów to 100.
Cena powinna być podana w PLN z rozbiciem na wartość netto i należny podatek VAT. W cenie powinno być zawarte całe wynagrodzenie należne wykonawcy.

Ceny na ofercie wyrażone w innej walucie niż złoty polski do celów wyboru oferty zostaną przeliczone na PLN przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego
przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu ogłoszenia zapytania ofertowego.

 

Wykluczenia 

Z udziału w  postępowaniu  ofertowym wykluczone są podmioty powiązane z Advanced Diagnostic Equipment sp. z o.o. oraz Centrum Badań i Rozwoju   Technologii  dla   Przemysłu   S.A. (zwanych dalej  „ADE” oraz „CBRTP S.A” lub ,,zamawiającymi”) osobowo  i/lub  kapitałowo. Przez powiązania  kapitałowe i/lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między ADE i CBRTP S.A. i/lub osobami upoważnionymi do zaciągania  zobowiązań  w  imieniu ADE i CBRTP S.A. i/lub osobami wykonującymi w  imieniu  ADE i  CBRTP S.A. czynności  związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, byciu podmiotem pozostającym z zamawiającym lub członkami jego organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do  bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika u zamawiającego, powiązaniu lub byciu jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z zamawiającym w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.

 1. z 2017 r. poz. 2342,ze zm.),
 2. byciu podmiotem powiązanym lub podmiotem partnerskim w stosunku do zamawiającego w rozumieniu Rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.187.1),
 3. byciu podmiotem powiązanym osobowo z zamawiającym w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, ze zm.).

 

Przedsiębiorstwa powiązane oznaczają przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym z poniższych związków:

a) przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca/akcjonariusza lub członka;

b) przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego
przedsiębiorstwa;

c) przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo na podstawie umowy zawartej z tym przedsiębiorstwem lub postanowień w jego statucie lub umowie spółki;

d) przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, na mocy umowy z innymi udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie.

Przedsiębiorstwa partnerskie oznaczają wszystkie przedsiębiorstwa, które nie zostały zakwalifikowane jako przedsiębiorstwa powiązane w rozumieniu ust. 3 i między którymi istnieją następujące związki: przedsiębiorstwo działające na rynku wyższego szczebla (typu upstream) posiada, samodzielnie lub wspólnie z co najmniej jednym przedsiębiorstwem powiązanym w rozumieniu ust. 3, co najmniej 25 % kapitału innego przedsiębiorstwa działającego na rynku niższego szczebla (typu downstream) lub praw głosu w takim przedsiębiorstwie.

 

Zapytanie ofertowe nr 6/RZECZY/2021 z dnia 02.08.2021

Informacje o ogłoszeniu

Zakup zostanie dokonany w ramach projektu Dostępność plus, umowa nr Rzeczy są dla ludzi/0089/2020 

 

Termin składania ofert

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 30.08.2021 r.

 

Nazwa i adres zamawiającego

Advanced Diagnostic Equipment sp z o.o. (zwana dalej „ADE” lub „zamawiającym”) z siedzibą w Krakowie przy ul. Czarnowiejska 36 C5/017, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa, pod nr KRS: 0000835669, REGON: 385908741, NIP: 6772452538

 

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć osobiście na adres zamawiającego lub drogą pocztową, w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową oferenta oraz z zapisem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 6/RZECZY/2021 z dnia 02.08.2021 r.” lub przesłać na adres e-mail: office@adediabetics.pl i/lub artur.rydosz@adediabetics.pl W przypadku ofert nadsyłanych drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do siedziby zamawiającego.

 

Ponadto:

• oferta musi być sporządzona w języku polskim lub języku angielskim 

• oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę,

• oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. W przypadku, gdy:

 • oferent złoży ofertę niekompletną pod względem formalnym, nie zawierającą wymaganych dokumentów lub oświadczeń,
 • przedłożone/przesłane dokumenty będą nieczytelne lub będą zawierały błędy,

 

Zamawiający, w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert, poinformuje oferenta o możliwości uzupełnienia/poprawienia ww. dokumentacji. Termin uzupełnienia/poprawienia ww. dokumentacji zostanie określony w wiadomości mailowej skierowanej do oferenta. Nieuzupełnienie/niepoprawienie przez oferenta dokumentacji w wskazanym terminie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

 

Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:

 • oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny;
 • treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
 • oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym;
 • oferta nie została uzupełniona/poprawiona przez oferenta we wskazanym przez zamawiającego terminie;
 • oferta została złożona po wyznaczonym terminie, tj. po 30 sierpnia 2021 r.;
 • oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych i/lub kapitałowych.

 Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:

 • nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
 • cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
 • wystąpiła istotna zmiana okoliczności na skutek której prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie leży w interesie zamawiającego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kwestie merytoryczne:

Artur Rydosz (artur.rydosz@adediabetics.pl)

 Kwestie formalne: Artur Rydosz (artur.rydosz@adediabetics.pl)


Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa matryc sensorowych w technologii LTCC

 

Kategoria ogłoszenia

Materiały

Podkategoria ogłoszenia

Materiały 

 

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo małopolskieKraków

 

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa matryc sensorowych w technologii LTCC

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są matryce sensorowe wykonane w technologii LTCC wg patentu spółki

 

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Brak

 

Harmonogram zamówienia

Zgodnie z harmonogramem projektu.

 

Warunki udziału w postępowaniu

Posiadanie w ofercie odpowiednich zasobów technicznych umożliwiających wykonanie zamówienia


Dodatkowe warunki

Brak

 

Warunki zmiany umowy

Brak

 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferent powinien złożyć ofertę na papierze firmowym i/lub formularzu firmowym używanym do wystawiania ofert zawierającym niezbędne informacje o ofercie, w szczególności cenę, czas realizacji, typ/model oferowanego urządzenia spełniającego warunki określone w przedmiocie zamówienia.

 

Zamówienia częściowe

Zamawiający nie przewiduje zamówień częściowych.

 

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Jedynym kryterium oceny jest cena. Oferty oceniane w skali 100 pkt (od 0 do 100 punktów – liczone proporcjonalnie w stosunku do najkorzystniejszej cenowo oferty netto, tj. cena minimalna netto spośród nadesłanych ofert / cena netto rozpatrywanej oferty x 100). Maksymalna liczba punktów to 100. Cena powinna być podana w PLN z rozbiciem na wartość netto i należny podatek VAT. W cenie powinno być zawarte całe wynagrodzenie należne wykonawcy. Ceny na ofercie wyrażone w innej walucie niż złoty polski do celów wyboru

oferty zostaną przeliczone na PLN przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu ogłoszenia zapytania ofertowego.

 

Wykluczenia 

Z udziału w  postępowaniu  ofertowym wykluczone są podmioty powiązane z Advanced Diagnostic Equipment sp. z o.o. oraz Centrum Badań i Rozwoju  Technologii  dla   Przemysłu   S.A. (zwanych dalej  „ADE” oraz „CBRTP S.A” lub ,,zamawiającymi”) osobowo  i/lub  kapitałowo. Przez powiązania  kapitałowe i/lub osobowe rozumie
się wzajemne powiązania między ADE i CBRTP S.A. i/lub osobami upoważnionymi do zaciągania  zobowiązań  w  imieniu ADE i CBRTP S.A. i/lub osobami wykonującymi w  imieniu  ADE i  CBRTP S.A. czynności  związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, byciu podmiotem pozostającym z zamawiającym lub członkami jego organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do  bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,  pełnomocnika u zamawiającego, powiązaniu lub byciu jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z zamawiającym w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.
 z 2017 r. poz. 2342,ze zm.), byciu podmiotem powiązanym lub podmiotem partnerskim w stosunku do zamawiającego w rozumieniu Rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.187.1), byciu podmiotem powiązanym osobowo z zamawiającym w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca  2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, ze zm.).  

Przedsiębiorstwa powiązane oznaczają przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym z poniższych związków:

a) przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca/akcjonariusza lub członka; b) przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa;

c) przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo na podstawie umowy zawartej z tym przedsiębiorstwem lub postanowień w jego
statucie lub umowie spółki;
 d) przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, na mocy umowy z innymi

udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie.

Przedsiębiorstwa partnerskie oznaczają wszystkie przedsiębiorstwa, które nie zostały zakwalifikowane jako przedsiębiorstwa powiązane w rozumieniu ust. 3 i między
którymi istnieją następujące związki: przedsiębiorstwo działające na rynku wyższego szczebla (typu upstream) posiada, samodzielnie lub wspólnie z co najmniej jednym przedsiębiorstwem powiązanym w rozumieniu ust. 3, co najmniej 25 % kapitału innego przedsiębiorstwa działającego na rynku niższego szczebla (typu downstream) lub praw głosu w takim przedsiębiorstwie.

 

Zapytanie ofertowe nr 7/RZECZY/2022 z dnia 13.06.2022

Termin składania ofert

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 27.06.2022 r.

 

Nazwa i adres zamawiającego

Advanced Diagnostic Equipment sp z o.o. (zwana dalej „ADE” lub „zamawiającym”) z siedzibą w Krakowie przy ul. Weissa 7/C1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa, pod nr KRS: 0000835669, REGON: 385908741, NIP: 6772452538

 

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć osobiście na adres zamawiającego lub drogą pocztową, w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową oferenta oraz z
zapisem 
„Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 7/RZECZY/2022 z dnia 13.06.2022 r.” lub przesłać na adres e-mail: office@adediabetics.pl i/lub artur.rydosz@adediabetics.pl W przypadku ofert nadsyłanych drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do siedziby zamawiającego.

 

Ponadto:

• oferta musi być sporządzona w języku polskim,

• oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę,

• oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. W przypadku, gdy:

 • oferent złoży ofertę niekompletną pod względem formalnym, nie zawierającą wymaganych dokumentów lub oświadczeń,
 • przedłożone/przesłane dokumenty będą nieczytelne lub będą zawierały błędy,

Zamawiający, w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert, poinformuje oferenta o możliwości uzupełnienia/poprawienia ww. dokumentacji. Termin uzupełnienia/poprawienia ww. dokumentacji zostanie określony w wiadomości mailowej skierowanej do oferenta. Nieuzupełnienie/niepoprawienie przez oferenta dokumentacji w wskazanym terminie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

 

Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:

 • oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny;
 • treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
 • oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym;
 • oferta nie została uzupełniona/poprawiona przez oferenta we wskazanym przez zamawiającego terminie;
 • oferta została złożona po wyznaczonym terminie, tj. po 27 czerwca 2022 r.;
 • oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych i/lub kapitałowych.

 

Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:

 • nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
 • cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
 • wystąpiła istotna zmiana okoliczności na skutek której prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie leży w interesie zamawiającego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kwestie merytoryczne:

Artur Rydosz
(artur.rydosz@adediabetics.pl)

 

Kwestie formalne:

Artur Rydosz
(artur.rydosz@adediabetics.pl)

 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wynajem powierzchni laboratoryjnej

 

Kategoria ogłoszenia

Usługa

Podkategoria ogłoszenia

Usługa wynajmu powierzchni

 

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo małopolskie

Kraków

 

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wynajem powierzchni laboratoryjnej

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. łączna powierzchnia nie mniejsza niż 40m2, w tym nie mniej niż 20m2 na powierzchnię wyłącznie laboratoryjną

2. stanowiska technologiczne do montażu elektroniki wraz ze szkłami powiększającymi w liczbie nie mniejszej niż 

3. powierzchnia magazynowa umożliwiająca przechowywanie aparatury i osprzętu o wadzę nie mniej niż 800 kg

4. drukarka do prototypowania w technologii 3D, min. 2 szt.

5. osprzęt do wytwarzania układów elektronicznych, tj. lutownice, stacje lutownicze, piec komorowy do lutowania, itp.

6. sprzęt pomiarowy do prac prototypowych, tj. zasilacz laboratoryjny (min. 2 szt), oscyloskop, generator funkcyjny, multimetr.

 

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Brak

 

Harmonogram zamówienia

Zgodnie z harmonogramem projektu.

 

Warunki udziału w postępowaniu

Posiadanie w ofercie laboratorium spełniającego wymogi określone w szczegółowym opisie zamówienia będących przedmiotem zamówienia.

 

Dodatkowe warunki

Brak

 

Warunki zmiany umowy

Brak

 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferent powinien złożyć ofertę na papierze firmowym i/lub formularzu firmowym używanym do wystawiania ofert zawierającym niezbędne informacje o ofercie, w szczególności cenę, czas realizacji, typ/model oferowanego urządzenia spełniającego warunki określone w przedmiocie zamówienia.

 

Zamówienia częściowe

Zamawiający nie przewiduje zamówień częściowych.

 

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Jedynym kryterium oceny jest cena. Oferty oceniane w skali 100 pkt (od 0 do 100 punktów – liczone proporcjonalnie w stosunku do najkorzystniejszej cenowo
oferty netto, tj. cena minimalna netto spośród nadesłanych ofert / cena netto rozpatrywanej oferty x 100). Maksymalna liczba punktów to 100.
Cena powinna być podana w PLN z rozbiciem na wartość netto i należny podatek VAT. W cenie powinno być zawarte całe wynagrodzenie należne wykonawcy.

Ceny na ofercie wyrażone w innej walucie niż złoty polski do celów wyboru oferty zostaną przeliczone na PLN przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego
przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu ogłoszenia zapytania ofertowego.

 

Wykluczenia 

Z udziału w  postępowaniu  ofertowym wykluczone są podmioty powiązane z Advanced Diagnostic Equipment sp. z o.o. oraz Centrum Badań i Rozwoju   Technologii  dla   Przemysłu   S.A. (zwanych dalej  „ADE” oraz „CBRTP S.A” lub ,,zamawiającymi”) osobowo  i/lub  kapitałowo. Przez powiązania  kapitałowe i/lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między ADE i CBRTP S.A. i/lub osobami upoważnionymi do zaciągania  zobowiązań  w  imieniu ADE i CBRTP S.A. i/lub osobami wykonującymi w  imieniu  ADE i  CBRTP S.A. czynności  związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, byciu podmiotem pozostającym z zamawiającym lub członkami jego organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do  bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika u zamawiającego, powiązaniu lub byciu jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z zamawiającym w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.

 1. z 2017 r. poz. 2342,ze zm.),
 2. byciu podmiotem powiązanym lub podmiotem partnerskim w stosunku do zamawiającego w rozumieniu Rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.187.1),
 3. byciu podmiotem powiązanym osobowo z zamawiającym w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, ze zm.).

 

Przedsiębiorstwa powiązane oznaczają przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym z poniższych związków:

a) przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca/akcjonariusza lub członka;

b) przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego
przedsiębiorstwa;

c) przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo na podstawie umowy zawartej z tym przedsiębiorstwem lub postanowień w jego statucie lub umowie spółki;

d) przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, na mocy umowy z innymi udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie.

Przedsiębiorstwa partnerskie oznaczają wszystkie przedsiębiorstwa, które nie zostały zakwalifikowane jako przedsiębiorstwa powiązane w rozumieniu ust. 3 i między którymi istnieją następujące związki: przedsiębiorstwo działające na rynku wyższego szczebla (typu upstream) posiada, samodzielnie lub wspólnie z co najmniej jednym przedsiębiorstwem powiązanym w rozumieniu ust. 3, co najmniej 25 % kapitału innego przedsiębiorstwa działającego na rynku niższego szczebla (typu downstream) lub praw głosu w takim przedsiębiorstwie.